Hotsuma Tsutae Aya One: “tati maiya” by Waniko

tati maiya         mihuyu kami oki              Standing up;  when 3 years old hair-cutting ceremony hatuhi-moti         Awa no uya ma hi              New Year’s day mochi, gave respect to Awa momo…

Source: Hotsuma Tsutae Aya One: “tati maiya” by Waniko